Kautusan Blg. 1, taong 2008

Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Bataan
Lungsod ng Balanga
BARANGAY SAN JOSE

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BARANGAY

KUTUSAN BLG. 01, TAONG 2008
NAGPANUKALA-KAGAWAD CRESENCIO DIMAANO
 
                            KAUTUSANG NAG-UUTOS SA LAHAT NG HUMIHINGI NG LAHAT NG URI
            NG LIMOS, SOLISITASYON, TULONG PINANSIYAL O ANUMANG ABULOY SA
            NASASAKUPAN NG BARANGAY SAN JOSE NA HUMINGI MUNA
            NG KAPAHINTULUTAN NG PUNONG BARANGAY BAGO ISAGAWA ITO.

                            Dito'y Ipinag-uutos ng SANGGUNIANG BARANGAY ng SAN JOSE sa ginanap
             na PAGPUPULONG REGULAR Noong Ika 02 ng Nobyembre, taong 2008 sa Bulwagang
             Sari-Gamit ng Barangay.            Seksiyon 1            -     Ang Kautusan ito ay nag-uutos sa lahat na ang anumang
                                                               gawain na may kinalaman sa paghingi ng lahat ng uri ng
                                                               LIMOS, SOLISITASYON, TULONG PINANSIYAL O
                                                               ANUMANG ABULOY sa nasasakupan ng Barangay San Jose
                                                               ay kailangang may kapahintulutan ng Punong Barangay o ng
                                                               Tanggpan ng Punong Barangay bago maisagawa ito.

            Seksiyon 2            -        Ang kapahintulutang sinasaad dito ay isang sulat o indorso ng                                                                                                    Punong Barangay na nagpapahiwatig ng pagkasadya sa
                                                     Tanggapan ng Punong Barangay at ang nauugnay na
                                                     kapahintulutan.
                         
           Seksiyon 3            -         Ang sinumang lumabag, sumuway o hindi sumunod sa Kautusang                                      ito ay papatawan ng Parusang ayon sa mga sumusunod.


                                                        Unang Paglabag                  -  ₱ 200.00 MULTA
                                                        Pangalawang Paglabag        -  ₱ 500.00 MULTA
                                                        Pangatlong Paglabag           -  ₱ 1,000.00 MULTA o pagkabilanggo ng
                                                        hindi lalampas sa 15 araw o kapuwa multa at pagkabilango
                                                        ayon sa pasiya ng hukuman.

             Seksiyon 4           -         Ang alinman o anumang kautusan o bahagi ng kautusang ito
                                                     na dito'y salungat at hindi akma ay binabago, pinapalitan
                                                     pinawawalang bisa.
                                                                                                                                                                           Seksiyon 5          -            Ang Kautusang ito ay nagkakabisa at ipapatupad sampung
                                                    araw matapos pagtibayin.

                                                    PINAGTIBAY NGAYONG IKA 02 NG NOBYEMBRE, TAONG 2008 SA
                            BARANGAY SAN JOSE, BALANGA CITY.


 


Comments