Kautusan Blg. 1, taong 2009

Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Bataan
Lungsod ng Balanga
BARANGAY SAN JOSE

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BARANGAY

KAUTUSANG BLG.01. TAONG 2009
NAGPANUKALA - KAGAWAD ALEX DUNGCA

                                           KAUTUSANG NAGBABAWAL NA PARADAHAN O GAWING PARADAHAN
                               NG ANUMANG URI NG SASAKYAN ANG LAHAT NG DAAN NA PAPASOK NA
                               BAHAGI O LAHAT NG DAAN NA BUKANANG BAHAGI NG LAHAT NG
                               SUBDIBISYON SA NASASAKUPAN NG BARANGAY SAN JOSE.

                                            Dito'y Ipinag-uutos sa SANGGUNIANG BARANGAY ng SAN JOSE sa ginanap
                                na PAGPUPULONG REGULAR noong ika 05 ng Abril, taong 2009 sa Bulwagang Sari-
                                Gamit ng Barangay.

        
                                    Seksiyon 1    -        Ang kautusang ito ay nagbabawal na paradahan o gawing
                                                                      paradahan ng anumang uri ng sasakyan ang lahat ng daan na
                                                                      papasok o ang bukanang bahagi ng daan ng lahat ng
                                                                      Subdibisyonsa nasasakupan ng Barangay San Jose.

                                    Seksiyon 2    -        Ang Seksiyon ng kautusang ito na nagbabawal pumarada o
                                                                     paradahan ang nabanggit na bahaging daan ng Subdibisyon ay
                                                                     tumutukoy sa magkabilang panig ng kalsada o daan.

                                    Seksiyon 3    -        Ang sinumang lumabag, sumuway o hindi sumunod sa
                                                                     Kautusang ito ay papatawan ng Parusang ayon sa
                                                                     mga sumusunod.


                                                                       Unang Paglabag - ₱ 200.00 MULTA
                                                                       Pangalawang Paglabag - ₱ 500.00 MULTA
                                                                       Pangatlong Paglabag - ₱ 1,000.00 MULTA
                                                                       o pagkabilanggo na hindi lalampas sa 15 araw o kapuwa multa
                                                                       at pagkabilanggo ayon sa pasiya ng hukuman.                            

             Seksiyon 4    -        Ang aliman o anumang kautusan o bahagi ng Kautusang ito
                                            na dito'y salungat at hindi akma ay binabago, pinapalitan o
                                                                      pinawawalang bisa.

 
             Seksiyon 5    -        Ang Kautusang ito ay magkakabisa at ipapatupad Sampung
araw matapos pagtibayin.

                                            PINAGTITIBAY NGAYONG IKA 05 NG ABRIL, TAONG 2009
                                                              SA BARANGAY NG SAN JOSE, BALANGA CITY.

Comments