Kautusan Blg. 2, taong 2008

Republika ng Pilipinas
Lalawigan ng Bataan
Lungsod ng Balanga
BARANGAY SAN JOSE

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BARANGAY

KAUTUSAN BLG. 02, TAONG 2008
NAGPANUKALA - KAGAWAD LUTGARDO Y. ALONZO

                                    KAUTUSANG NAG-UUTOS SA MGA HANAPBUHAY O PUWESTONG-
                INUMAN NG ALAK O ANUMANG INUMING NAKAKALASING ANG MAGPASKIL,
                MAGKABIT O MAGLAGAY NG PAUNAWANG NAGBABAWAL SA MGA MENOR 
                DE EDAD ANG UMINOM.
        
                                     Dito'y Ipinag-uutos ng SANGGUNIANG BARANGAY ng SAN JOSE sa ginanap
                 na PAGPUPULONG REGULAR Noong Ika 02 ng Nobyembre, taong 2008 sa Bulwagang
                 Sari-Gamit ng Barangay.


                Seksiyon 1    -        Itinadhana ng Kautusang ito ang Pagpaskil o Paglalagay
                                               ng Pagbabawal Uminom sa mga Menor de Edad sa lahat ng
                                               Puwestog may Inuman ng Anumang Alak sa Nasasakupan ng
                                               Barangay San Jose.

                Seksiyon 2    -        Ipinag-uutos ng Kautusang ito na ang lahat ng may Puwestong
                                               Inuman ay Magpaskil sa Hayag na Lugar sa kanilang Puwesto
                                               ng Pagbabawal ng Pagbabawal Uminom sa mga Menor de Edad.

                Seksiyon 3    -        Ang sinumang lumabag, sumuway o hindi sumunod o
                                               tumalima sa Kautusang ito ay papatawan ng parusang gaya ng
                                               sumusunod.

                                                    Unang Paglabag               -         ₱ 200.00    MULTA
                                                    Pangalawang Paglabag     -         ₱ 500.00    MULTA
                                                    Pangatlong Paglabag                ₱ 1,000.00 MULTA o pagkabilanggo ng
                                                    hindi lalambas sa 15 araw o kapuwa multa at pagkabilanggo
                                                    ayon sa pasiya ng hukuman.

                Seksiyon 4    -        Ang alinman o anumang kautusan o bahagi ng kautusang ito
                                               na dito'y salungat at hindi akma ay binabago, pinapalitan o
                                               pinawawalang bisa.

                Seksiyon 5    -        Ang Kautusang ito ay magkakabisa at ipapatupad sampung
                                               araw matapos pagtibayin.

                                    PINAGTIBAY NGAYONG IKA 02 NG NOBYEMBRE. TAONG 2008 SA
                BARANGAY SAN JOSE BALANGA CITY.Comments