Lupong Tagapamayapa


 Talaan ng mga hinirang na kasapi ng Lupon

            Nakatala sa ilalim ang mga hinirang na mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa sa Barangay na ito na maglilingkod sa sandaling manumpa sa tungkulin at hanggang isang bagong Lupon ay mabuo sa ikatlong taon  kasunod ng kanilang pagkakahirang.

   

1.       Angelito Bacani

2.       Anna Legaspina

3.       Carmello Gallardo

4.       Edwin Baino

5.       Rex Milla

6.       Susan Almayda

7.       Roderick Almayda

8.       Amelia Satana

9.       Daisy Calajate

10.   Felimon De Guzman

11.   Gina Jessalva

 *pictures are not yet available*

Comments